top of page

Helmikuun 14. pv käräjien taustaa

 

Rikkoivat lakia, mutta eivät tehneet rikosta


Neljä saamelaista tulevat tunnustamaan käräjäoikeudessa rikkoneensa lakia, mutta eivät tehneensä rikosta. He ovat kalastaneet lohta niin sanotulla valtion vesialueella Vetsijoella kesällä 2017 ilman Metsähallituksen lupaa. Tämä ei ole rikos, koska heillä on oikeus saamelaisina harjoittaa omaa kulttuuriaan vesistössä, jota saamelaiset ovat käyttäneet ikimuistoisesti.  Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on oikeus harjoittaa omaa kulttuuriansa ja tähän oikeuteen kuuluu myös kalastaminen.

Heinäkuun 29. päivänä 2017 neljä Tenojokilaakson saamelaisyhteisöön kuuluvaa kalastajaa, Ánne Nuorgam, Heidi Eriksen, Kati Eriksen ja Erke Eriksen, kalastivat Vetsijokea, joka on Tenojoen sivujoki. He ovat nyt syytettyinä laittomasta kalastuksesta rikoslain 28 luvun 10 §: n nojalla, ja vastaavat teostaan käräjäoikeuden istunnossa 14. helmikuuta 2019.


Rikossyytteen mukaan näillä neljällä saamelaiskalastajalla ei ollut asianmukaista lupaa kalastaa niin sanotuilla valtion vesialueella. Suomen hallitus on hiljattain uudistanut kalastuslainsäädäntöään ja sen tulkintaa Tenojoen vesistöalueelle. Vetsikon kylän saamelaiset saivat kesään 2016 saakka vapaasti kalastaa kylän kupeessa virtaavaa Vetsijokea. Kalastus on kulttuurisesti elintärkeä perinne alueen saamelaisille, Tenojoen vesistöalueen luonnonvarat ovatkin olleet saamelaisten jatkuvassa käytössä ja hallinnassa sukupolvelta toiselle. Kesän 2016 jälkeen uuden kalastuslainsäädännön tulkinta toi mukanaan uuden kulttuurisesti vahingollisen järjestelmän, jonka mukaan paikallinen saamelainen joutui kilpailemaan ulkopaikkakuntalaisen virkistyskalastajan kanssa maksullisista kalastusluvista Tenojoen sivujokiin, luvista, joita oli rajoitettu määrä ja jotka myytiin nopeasti loppuun. 

Kaikki neljä syytettyä kalastajaa ovat paikallisia saamelaisia, joiden perheet ovat harjoittaneet kalastusta Tenojoen vesillä vuosisatojen ajan. Jokijärjestelmän lohenkalastus on olennainen osa saamelaiskulttuuria, joka on ollut ja on vieläkin elintärkeä taloudellisesti, kulttuurisesti ja henkisesti. Vaikka laitteet ja menetelmät ovat tietyissä tilanteissa kehittyneet, perinteisiä menetelmiä käytetään edelleen ja oikeus kalastaa vapaasti on tärkeä keino pitää perinteinen tieto ja menetelmät elossa ja kukoistavana. Lisäksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että perustuslakikomitea ovat linjanneet, että saamelaiskulttuuri sisältää myös moderneja muotoja perinteisistä elinkeinoista. 

 

 

On kiistatonta, että kaikki neljä saamelaista kalastajaa ovat kalastaneet Vetsijoen länsipuolella Bajitrohči-Luovosvárjohsuolun välissä olevalla Metsähallituksen hallinnoimalla valtion vesialueella ilman Metsähallituksen lupaa. Vaikka tätä ei kyseenalaisteta niin syytetyt kiistävät jyrkästi, että he ovat syyllistyneet rikokseen harjoittaessaan kulttuuriaan vesillä, joita saamelaiset ovat käyttäneet ylimuistoisesti.

 


Edellisen kalastuslain (1212/1997) 12 §:ssä säädettiin, että Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kuntien asukkailla, jotka harjoittavat ammatillista kalastusta tai kotitarvekalastusta, oli oikeus vapaaseen kalastustoimintaan alueella sijaitsevilla vesillä.


Nykyinen kalastuslaki (379/2015) rajoitti perusteettomasti saamelaisten oikeuksia jättämällä tästä luvasta kalastuksen Tenon vesistöalueen lohi- ja taimenpitoisissa vesissä ilman Metsähallituksen myymiä erillisiä lupia valtion vesille. Käytännössä, koska lohi nousee koko vesistöalueelle ja koko Vetsijoen pituudelle, uusi laki sallii saamelaisen harjoittaa vapaasti kulttuuria vain tunturijärvissä, joissa ei ole taimenta eikä lohen. Tällä tavoin uudet kalastuslainsäädännöt pyrkivät vuodesta 2016 lähtien häiritsemään saamelaisten oikeutta harjoittaa vapaasti elintärkeää osaa kulttuuriperinnöstään ja jopa omien kotiensa vesillä. Vaikka kalastusta voi harjoittaa ostamalla Metsähallituksen myymän luvan, niin lupien määrä on rajallinen, ajallisesti rajoitettu ja rajoittavat kohtuuttomasti kalastusta, joka on jatkunut sukupolvien ajan.

 

Voidaan vain todeta, että kalastuslain 10 §:n 2 momentti ja tässä rajoitettu lohen ja taimenen kalastus loukkaavat perustuslailla turvattua kulttuurista suojelua.
 

Tue toimintaamme tästä

#hábmeminvuoiggalašvuođa
#creatingjustice 
#luomassaoikeunmukaisuutta 
#sámiguolástanvuoigatvuođat
#saamelaistenkalastusoikeudet 
#sámifishingrights

Veahčajoga_guolásteaddjit_.jpeg
bottom of page